Kursplan för läsåret 2007/2008
FOTO OCH VIDEOTEKNIK: DEN FOTOGRAFISKA BILDEN SOM REDSKAPAFO150
Photo and Videotechnics: The Photographic Image as Tool

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEA15 och IDEA15. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro, och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier, och föreläsningar.

Syfte
Att fördjupa seendet och uppfattningen av foto och filmteknik.

Att, med tonvikt på kommunikation, utveckla förmågan att visualisera.

Att uppöva färdigheten att fotografera och filma för att genom dessa och andra uttryckssätt reflektera på filmen. Att uppskatta foto och videofilm som ett verktyg att kommunicera en designidé.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Videoteknik för att kommunicera designidéer. Med den moderna videotekniker har röliga bilder blivit en hel genre inom konsten lika vanlig som måleri och grafik. Därför är den ett verktyg för att visualisera design på samma sätt som inom fototekniken.

En välregisserad abstrakt bildfond, dokumentärt berättande inom designprocessen, dataanimering, gränser existerar inte i den rörliga bildernas konstvärld. Det är än konst att arbeta med rörliga bilden.
Kursen behandlar den fotografiska teknikens tillämpning som dokumentation och presentation. Tonvikten ligger på digital bildhantering. Ett särskilt avsnitt behandlar digital videoteknik och omfattar arbete med manus, filmning och redigering.

Genomförande
Kursen läggs upp som ett projekt i gestaltning med bild. Ett valt tema blir både studieobjekt och utgångspunkt för sista delen av filmprojektet. Observationer och analys av givna fysiska rum ersätts med skapandet av egna förslag till manus. Eget skapande och insikt är det centrala i processen. Projektet avslutas med visningen av en egenhändigt framställd film.

Litteratur
Obligatorisk kurslitteratur förekommer inte i kursen. Lista på referenslitteratur finns tillgänglig under kursens gång.