Kursplan för läsåret 2007/2008
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT (NUTIDA DESIGNPROCESSER INOM ARKITEKTUR)AFO125
Laboratory for Spatial Experiments (Contemporary Design Process in Architecture)

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, abelardo.gonzalez@arkitektur.lth.se och universitetsadjunkt Pawel Szychalski, Pawel.Szychalski@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt minst 80 % närvaro i föreläsning, studiearbetet, på seminarier och slutredovisning.

Syfte
Syftet med kursen är att ge en djupare insikt och förståelse för utvecklingen av samtida arkitektur samt att skapa ett öppet och kritiskt förhållningssätt till rådande designteorier. Dessutom att med stöd av texter och bilder kunna beskriva nutida designprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen kommer att kräva kritisk och analytiskt läsning. Denna kurs handlar om förståelsen om förändringar inom nutida arkitektur genom förståelsen om den nutida designprocessen inom arkitektur.
Designprocessen är en mix av språklig och visuell produktion. Olika typer av texter och bilder kommer att användas som verktyg för att representera designprocesser från en variation av nutida arkitekter. Kursen kommer att fokusera på diskussioner och problem som arkitekter idag kämpar med i sin designprocess. Detta kommer att inkludera en individuell undersökning som skall resultera i en kort uppsats. Kursens övergripande idé relaterar till konceptet om en öppen definition av designprocessen. Denna öppenhet relaterar till nutida filosofiska tankar som kommer att ligga till grund till kursens teoretiska bakgrund till studien.

Litteratur
Litteraturlista kommer att förmedlas som skall relatera till respektive valt studiefall.