Kursplan för läsåret 2007/2008
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT (KREATIV TÄVLING, TEORI OCH APPLICERING)AFO120
Laboratory for Spatial Experiments (CC - Creative Competition, Theory and Application)

Antal högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro, och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier, föreläsningar. Närvaro och presentation av workshops. I tävling, samband med terminens avslutning skall varje student presentera en portfolio som ett dokument av de genomföra arbetena.

Syfte
Från teori till förslag. Kursen syftar till att applicera den designmetodologi som studenterna lärt sig från föregående kurser, i en fysiskt definierbar och kommersiellt avgränsad arkitektonisk uppgift.

Målsättning har varit att skapa en kontinuitet i den pedagogiska processen genom att utveckla metodiken från grundutbildningen till projektnivå genom en ökad komplexitet av den akademiska sammansättningen samt högre krav på gestaltning, kommunikation och teori.

En målsättning att knyta samman den akademiska undervisningen med den kommersiella verklighet som studenterna möter efter avslutade studier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Arkitekttävlingen erbjuder möjlighet till en avgränsad studieuppgift där studenten, genom en kontinuerlig handledning från medverkande lärare, får möjligheten att prova avancerade gestaltningsexperiment med syfte att utveckla sina kunskaper inom arkitektonisk gestaltning. På detta sätt kan studentens resultat bedömas från två skilda håll. Dels bedöms resultatet utifrån de akademiska krav som projektundervisningen ställer på tävlingsuppgiften. Samtidigt görs en bedöms utifrån ett bredare perspektiv, där utomstående expertis gör en utvärdering av förslaget med bakgrund av tävlingens syfte och mål, oberoende av Arkitektskolans lärarsammansättning eller arkitektoniska ståndpunkter.

Genom utvecklade designmetoder, definieras tre områden av gestaltande verksamhet som behandlas i kursen:

1. Att undersöka hur gestaltningskoncept, som kan betraktas som omöjliga att genomföra, kan utvecklas för konkret byggnation, där konceptets kvaliteter inom gestaltning och rumslig sammansättning kan bibehållas genom en byggprocess till ett färdigställande.

2. Att förstå betydelsen av en processinriktad rumsgestaltning, med integration mellan rumslig design, teknologi, byggnadsteknik, ekologi, material samt metodiker inom samordning, konstruktion, ekologiska system, tillverkningsprocesser, industrialisering, energi- och naturtillgångar samt naturresurshushållning.

3. Att uppmärksamma metodologier och teorier inom design, process - strukturer, visuell kommunikation, digitala studier, metoder och tekniker för rumslig simulering samt kritiskt analysera och undersöka teorier, historia, metodologier, arkitekturkritik, sociala sammansättningar samt kulturella förutsättningar och integration.

Målsättningen är att studera en samtida urban utveckling och dess förhållande till rum, skala samt till det arkitektoniska objektet. Studieresa till Paris ger både en heltäckande bakgrund till urbana fenomen, och visar på en progressiv urbanism, med en komplex sammansättning av 1800- och 1900-tals problematik inom arkitektur och stadsplanering.

Integrerade kurser
Miljöpsykologi, Strukturell design – arkitektonisk design
Kursen samverkar med valbar kurs: Nutida designprocesser inom arkitektur

Genomförande
Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i det specifika tävlingsprogrammet) vilka organiseras av gästprofessorer med högt internationellt anseende. Inbjudna gästprofessorer kommer att initiera intensiva och koncentrerade aktiviteter med fokus mot idéer och frågeställningar som debatteras vid de mest avancerade arkitektskolorna i världen idag.

Litteratur
Litteratur enligt de inbjudna gästprofessorerna.