Kursplan för läsåret 2007/2008
STUDIO: FRÅN SCENOGRAFI TILL ARKITEKTURAFO106
Studio: From Stage Design to Architecture

Antal högskolepoäng: 21. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AFO100, AFO105, AFO100, AFO105, AFO100, AFO105 och AFOF15. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Abelardo.Gonzalez@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro, och aktivt deltagande i workshop, övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor. I samband med terminens avslutning skall varje student presentera en portfolio med de genomförda arbetena.

Syfte
Syftet är att förmedla experimentella arbetsmetoder för kreativ design inom arkitektur och att formge dynamisk och upplevelserik arkitektur som har ett naturligt släktskap med stadens rum och med stadsmänniskans livspuls. Projektet innebär ett fördjupat studium av förhållandet form – konstruktiva material – funktion, och hur detta förhållande kan utnyttjas inom arkitektonisk design. Projektet syftar till att expandera traditionella uppfattningar om vad arkitektur är och hur den uppstår.

Kursen är en praktisk teoretisk och experimentell kurs, där studenten förstärker sin konstnärliga frigörelseprocess. Arbetet rehabiliterar arkitekturkonsten som en positiv kraft i det sociala livet och visar på förmågan till både uppfostran och kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen har som mål att genom ett experimentellt och teoretiskt arbete omplacera arkitekturen och inrikta den mot en funktion som aktiv och engagerande företeelse i samhällets utveckling. Studium av relationerna mellan form, konstruktion och funktion, och hur dessas inbördes relationer kan utnyttjas i arkitektonisk design och stadsbyggnad. Program och Platsen för tillämpandet av detta experiment bidrar också med viktiga grundförutsättningar arbetet genom sin historia. Projektets experimentella metod ska ge möjligheter till en ny tolkning av begreppet arkitektur och utmana konventionella uppfattningar och livsstilar. Projektet ska uppfattas som en möjlighet att bidra till den fortlöpande processen att definiera arkitekturbegreppet i en tillvaro präglad av ständigt växlande förutsättningar.

Genomförande
Den pedagogiska idén i projektet är att varje steg i designprocessen leds av inbjudna gästlärare av hög internationell kvalitet. De initierar ett intensivt och koncentrerat arbete, genomsyrat av idéer och frågor som är aktuella idag. Workshop och seminarier är "ingångar" till projektet. Varje workshop inleds med en introduktion/föreläsning och avslutas med genomgång.

Litteratur
Ingen obligatorisk litteratur.