Kursplan för läsåret 2007/2008
ESTETIK IAFO061
Aesthetics I

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AFOA01. Obligatorisk för: MD3. Kursansvarig: Bitr. Univ. Lekt. Gunnar Sandin, gunnar.sandin@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Examination sker genom att ett antal (ca 6 st) deluppgifter (praktiska tecknings-, måleri- och skulpturuppgifter) lämnas in för bedömning av kursledaren. Man skall för en av dessa deluppgifter i gruppsamtal redogöra för sitt arbete, samt få kritik på detta. Då inlämning/presentation av samtliga deluppgifter är godkända av kursledaren är man godkänd i kursen. För godkänt krävs även 80 % närvaro på föreläsningar.

Syfte
Kursens syfte är att träna förmågan till praktisk visuell kommunikation samt dess konstnärliga och estetiska nyanseringsmöjligheter, samt få insikt i skissningens och avbildningens betydelse för att generera idéer och lösa gestaltningsproblem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en introduktion till olika typer av estetiska/konstnärliga gestaltningsverktyg, med fokus på handtekniker. Kursen innehåller följande moment:

Kursen består av föreläsningar/teknikintroduktioner samt övningar som redovisas genom inlämningsuppgifter. Kursen är upplagd så att man arbetar successivt med flera olika tekniker och varje teknik inleds med en föreläsning/introduktion. Vid genomgången av delövningar får studenten feedback på sina arbeten. Även under arbetets gång ges kontinuerlig feedback och individuell vägledning.

Litteratur
Urval ur:
Nilsson, K G, Färglära, Carlssons Bokförlag, 1999, ISBN 91 7798 971 6.
Edwards, Betty, Teckna med konstnären inom dig, Bokförlaget Forum, 1987, ISBN 91-37-09232-4.
Sisefsky, Jan, Uppleva, förstå och använda färg., ICA Bokförlag, 1995, ISBN 91-534-1557-4.
Melin, Björn, Måla och se., Wahlström & Widstrand 1993, ISBN 91-46-13581.
Persson, Per-Ola, Perspektivlära för arkitekter, CTH, Göteborg, 1979, utdrag, kopior.