Kursplan för läsåret 2007/2008
DAGSLJUS I BYGGNADERAEBF05
Daylight in Buildings

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TNA250 och TNA250. Valfri för: A4. Kursansvarig: Björn Karlsson, bjorn.karlsson@ebd.lth.se, Energi- och ByggnadsDesign. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Minst 80% närvaro och godkänd projektuppgift. Övrigt: Kursen ingår som en del i ett kurspaket som även omfattar kurserna AEBF01 Design för energieffektivt byggande och AEB015 Solenergi i arkitekturen. Tillsammans ger kurserna en bred kunskap rörande olika aspekter av solenergi, men de kan också läsas var för sig som separata delkurser i valfri ordning. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Dagsljus har alltid varit viktigt inom arkitekturen, för att uttrycka byggnadens form, för att skapa speciella atmosfärer och för att ge belysning av arbeta i. Under modern tid har dock riklig tillgång på billigt elljus fått mycket gammal kunskap att falla i glömska. Under senare år har dagsljus åter blivit ett viktigt inslag inom energimedveten arkitektur eftersom dagsljus kan betraktas som en förnybar belysningskälla.

Kursen syftar till att träna betraktaren i att förstå dagsljusets karaktär och att öka förståelsen för människans visuella krav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med praktiska övningar varvat med teori för att förstå dagsljuset som karaktär- och atmosfärsskapare och att tillägna sig ljusterminologin. En dag ägnas åt studiebesök i några olika byggnader. Ett antal föreläsningar behandlar sedan bl a visuell komfort, enkla såväl som avancerade tekniska lösningar för att föra in dagsljus resp skärma av solinstrålning i byggnader.

En projektuppgift ingår. Den syftar till att studera fönstret som armatur i en modellbyggnadsuppgift.

Innehåll i sammandrag:

Övningar i fönsterplacering och rumsupplevelse, grundläggande kunskaper och vokabulär om synen, dagsljus och dagsljuskvalitet, metoder för mätning och utvärdering av ljus, funktion hos olika typer av tekniska lösningar för att föra in dagsljus i byggnader, funktion hos moderna glastyper och solskydd, användning av enkla redskap för att studera dagsljusfördelningen i rum, projektuppgift kring fönstret som armatur i rummet.

Litteratur
Hjertén, R., Mattsson, I. & Westholm, H. Ljus inomhus. Arkus. 2001.
Diverse artiklar och länkar som distribueras via kurshemsidan.