Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN FÖR ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDEAEBF01
Design for Energy-efficient Construction

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABK100, TNA265, ABK100 och TNA265. Valfri för: A4, W4. Kursansvarig: Maria Wall, maria.wall@ebd.lth.se, Energi- och ByggnadsDesign. Förutsatta förkunskaper: Viss byggnadsteknisk kunskap. Prestationsbedömning: Prestationskraven är 80 % närvaro vid föreläsningar och övningar samt godkänd projektuppgift. I kursen ingår även att granska en kamrats projektuppgift. Övrigt: Kursen ingår som en del i ett kurspaket som även omfattar kurserna "Solenergi i arkitekturen" och "Dagsljus i byggnader". Tillsammans ger kurserna en bred kunskap rörande olika aspekter av solenergi, men de kan också läsas var för sig som separata delkurser i valfri ordning. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Att minska energianvändningen är ett viktigt mål i samhället. Byggnader som utformas med låg energianvändning är en viktig nyckel för att kunna minska miljöbelastningen och kunna skapa ett uthålligt samhälle. Samtidigt måste man tillse att god termisk komfort och hälsa bibehålls i dessa byggnader.

Kursens syfte är att förmedla kunskaper om hur olika åtgärder såsom arkitektonisk utformning (exempelvis byggnadens utformning och orientering), anpassning till naturliga förutsättningar (topografi, klimat etc), ökad isolertjocklek, värmetröghet, lufttäthet, ventilation och värmeåtervinning, utformning av detaljlösningar, energieffektiva fönster och passivt utnyttjande av solenergi tillsammans kan bidra till att skapa byggnader med låg energianvändning och god termisk komfort.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursinnehåll i sammandrag:

Litteratur
Adamson, B. & Hidemark, B. Sol Energi Form. Utformning av lågenergihus. Byggforskningsrådet T2:1986. 1986. ISBN: 91-540-4471-5.
Abel, E. & Ekberg, L. Energieffektivitet. (2003). Kan laddas ner från sidan www.effektiv.org
Diverse artiklar och länkar som distribueras och läggs ut via kurshemsidan.