Kursplan för läsåret 2007/2008
SOLENERGI I ARKITEKTURENAEB015
Solar Architecture

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Björn Karlsson, bjorn.karlsson@ebd.lth.se, Energi- och ByggnadsDesign. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd projektuppgift. Övrigt: Kursen ingår som en del i ett kurspaket som även omfattar kurserna AEBF01 Design för energieffektivt byggande och AEBF05 Dagsljus i byggnader. Tillsammans ger kurserna en bred kunskap rörande olika aspekter av solenergi, men de kan också läsas var för sig som separata delkurser i valfri ordning. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Syfte
Solenergi blir en alltmer påtaglig del av dagens arkitektur, t ex i form av stora glasade ytor, eller som byggnadsintegrerad solvärme och solel. En okritisk användning kan dock leda till olika problem som övertemperaturer, dålig komfort eller lågt energiutbyte.

Kursens syftar till att ge studenten förståelse för solens potential och dess konsekvenser för byggnadens utformning och brukarens komfort. Insikt i hur solen och fönsterytor påverkar byggnadens energibalans, liksom hur byggnaden kan förses med solfångare och solpaneler för värme- och elproduktion. Den arkitektoniska gestaltningen av dessa system spelar en central roll i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

.

Innehåll
Solinstrålningens natur och andra klimatförutsättningar. Samhällets energianvändning och nyckeltal för energianvändning i byggnader. Historieavsnitt - arkitekturexempel. Solvärme och solel - förståelse för funktionen samt produktkännedom. Enkel dimensionering av solvärme- och solelsystem map behov, orientering, lutning, ytbehov etc. Enkla simuleringar för att beräkna energibalans och soltillgång.

Projektuppgift som integreras med eget pågående fördjupningsprojekt.

Litteratur
Galloway, T. Solar house. A Guide for the Solar Designer. Architectural press, 2004. ISBN: 0750658312.
Diverse artiklar och länkar som distribueras via kurshemsidan.