Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIELLT BYGGANDEADPF01
Industrialised Building

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4, V4ib. Kursansvarig: Professor Anders Ekholm, Anders.Ekholm@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och övningar, godkänd uppsats. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggandets industrialisering i ett historiskt och nutida perspektiv med betoning på bostadsbyggandets förhållanden. Begreppet industriellt byggande med olika inriktningar som systembyggande Lean construction och Supply Chain Management definieras och diskuteras för olika projektkategorier. Skillnaden mellan det industriella och det traditionella byggandet berörs. Relationen mellan produktutveckling i process- och produktplattform respektive byggnadsutformning i byggprojekt liksom styrning av processerna behandlas. I ett grupparbete genomförs en fallstudie med syfte att karakterisera ett aktuellt byggprojekt. Resultatet redovisas i övningsarbeten och uppsats.

Litteratur
Adler P. Bygga Industrialiserat. AB Svensk Byggtjänst. 2005. ISBN 91-7333-085-X.
Lessing J. Industrialised House-Building. Concept and processes. Projekteringsmetodik LTH. 2006. ISBN 978-91-631-9254-8
Mikkelsen H., Beim A., Hvam L., Tölle M. Systemleveranser i byggeriet. Institut for Produktion og Ledelse, DTU. 2005. ISBN 87-91035-31-7.