Kursplan för läsåret 2007/2008
MODELLBASERAD PROJEKTERING FÖR ARKITEKTER OCH INGENJÖRERADP600
Model based design for architects and engineers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Anders Ekholm, Anders.Ekholm@caad.lth.se och Jonas af Klercker, jonas.af_klercker@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förkunskapskrav: MMT656. Prestationsbedömning: 100 % godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges på distans över Internet. Hemsida: http://www.caad.lth.se/caad/distansinfo.htm.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges på distans över Internet. Den bygger på genomförande, inlämning och bedömning av tolv övningsuppgifter. Genom att lösa uppgifterna kan studenten visa prov på sin förmåga enligt kraven ovan, exempelvis:

Modellering av flervåningshus och adminstration av dess standard element, biblioteksdelar, bibliotek, lager, mm.

Visualisering med bilder och animeringar

Skapa huvudritningar i skala 1:100

Göra en datorpresentation av projektet

Uppgifterna, övrig instruktion och information finns beskrivna och tillgängliga på kursens hemsida på Internet som byggt i Luvit, en miljö som byggts för distanskurser inom Lunds Universitet.

Studium av ”State of the Art” i aktuella papers mm på Internet.

Litteratur
Tre aktuella papers ur databasen CuminCad, som väljs ut vid kursstart för att vara så aktuella som möjligt. CuminCad, http://cumincad.scix.net, som innehåller papers som presenterats vid årliga konferenser inom eCAADe, CadFutures, ACADIA, CADRIA och SIGRADI, organisationer för arkitektskolor i olika världsdelar med intresse för CAAD.
På kursens hemsida finns ett antal länkar till intressanta källor för information om användning och utveckling av objektbaserad datormodellering av byggnader.