Kursplan för läsåret 2007/2008
STUDIO: RESTAURERING OCH OMBYGGNADABV081
Studio: Restoration and Rehabilitation

Antal högskolepoäng: 21. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABV080, ABV080, ABV080 och ABVF01. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad i existerande känslig bebyggelse. Studenten skall även kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse samt utveckla kompetens att bevara och förnya kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen. Men även få god förmåga inom projektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studien innehåller följande delar; förundersökning, moderna uppmätningsmetoder och skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering, programskisser och referensstudier, systemhandlingar, konsekvensanalys och åtgärdsförslag, byggnadsbeskrivning, detaljritning, färg- och materialprov, presentation i modern projekteringsmetodik, myndigheters regelverk om ändringar i befintlig bebyggelse samt internationell kodex och organisation.

~

Litteratur
van Andel, J. & Aronson, J: Restoration ecology - the new frontier. Blackwell 2006. ISBN: 063205834X
Bedoire, F: Restaurering under hundra år, ur Kulturvärden 2005:2, Tema Restaurering under hundra år. Statens fastighetsverk 2005. ISSN: 1104-845X
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
Dunér, K & Hall, T (red.): Den svenska staden - planering och gestaltning - från medeltid till industrialism. 1997. ISBN: 91-522-1797-3
ICOMOS, Charters, www.icomos.com (2006-09-13)
World Heritage Convension, www.whc.unesco.org (2006-09-13