Kursplan för läsåret 2007/2008
BEBYGGELSEVÅRD: RESTAURERING I TEORI OCH PRAKTIKABV075
Architectural Conservation and Restoration: Theory and Practice in Conservation and Restoration

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4, V4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Förtur för A-studenter. Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid schemalagda föreläsningar, seminarier och studiebesök, godkänd projektuppgift som redovisas muntligt och skriftligt i ord och bild vid ett gemensamt seminarium i kursens slutskede. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten kunskap och förmåga att diskutera restaureringens metoder och förhållningssätt samt teoretiska och historiska utveckling. Vidare skall kunskap om förhållningssätt och arbetsformer i utformningen av mötet mellan ny och befintlig arkitektur förmedlas på avancerad nivå. Målet är att studenten skall ha förmåga att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktisk utövning genom de verktyg som erhålls i kursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Under kursens progression skall studenten visa, förstå och tillämpa centrala begrepp för att kommunicera och diskutera utvecklings- och gestaltningsidéer inom bevarande, restaurering och förnyelse av det byggda kulturarvet. Detta kräver en grundläggande förståelse och insikt om traditionell byggnadsteknik, material och metoder. Baskunskaper från tidigare utbildning om moderna och industriella byggnadstekniker, material och metoder i ett tvärvetenskapligt perspektiv integreras och återkopplas i kursen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar följande ett antal huvudaspekter såsom, restaureringens teoretiska och historiska utveckling från 1800-talet fram till idag, historiska byggnaders bevarande- och kulturhistoriska värde och hur dessa analyseras, mötet mellan ny och befintlig arkitektur i teori och praktik samt teknisk undersökning och reparationsteknik vid restaurering. Vidare diskuteras arkitektens förhållningssätt, metodik att undersöka, projektera och genomföra restaurering och ombyggnad i Sverige och internationellt med fokus på återuppbyggnad i krigshärjade områden. Restaurering i främmande kulturer, varsamhetsbegreppet och dess tolkning, tillgänglighet vid ombyggnad och restaurering berörs också, likaså världsarvskonventionen, internationell kodex och dess tillämpning. Under kursen kommer ett antal studiebesök till aktuella restaureringsprojekt att genomföras i Skåne och i Köpenhamnsområdet

Kursinnehållet ingår i underlag för kvalifikation som kvalitetsansvarig inom arbetsfältet.

Litteratur
Edman, V: En svensk restaureringstradition; Tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn. Byggförlaget 1999. ISBN: 91-7988-186-6
Jokiletho, J: A History of Architectural Conservation. Elsevier 1999. ISBN: 0-7506-5511-9
Kulturvärden 2005:2 Tema: Restaurering under hundra år. Statens fastighetsverk. ISSN: 1140-845X
Siré, E: Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö: Svensk byggtjänst 2001. ISBN: 91-7332-976-2
Kompendium tillhandahålles av avdelningen.