Kursplan för läsåret 2007/2008
BEBYGGELSEVÅRD: MODERNISMENS BYGGNADERABV065
Architectural Conservation and Restoration: Modernistic Architecture

Antal högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABVN01 och ABVN05. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad av modernismens byggnader. Även att kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse. Utveckla kompetens att bevara och förnya modernismens kulturarv genom hela processen. Färdigheter inom projektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Innehåll
Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse från modernismen. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Fördjupningskursen innehåller följande delar; förundersökning, moderna uppmätningsmetoder och skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering, programskisser och referensstudier, systemhandlingar, konsekvensanalys och åtgärdsförslag, byggnadsbeskrivning, detaljritning, färg- och materialprov, presentation i modern projekteringsmetodik, myndigheters regelverk om ändringar i befintlig bebyggelse samt internationell kodex och organisation.

Litteratur
Ahlstrand, J-T: Arkitekturtermer. Studentlitteratur 1976. Andra uppl. ISBN: 91-44-02852-0
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
Dunér, K & Hall, T (red.): Den svenska staden - planering och gestaltning - från medeltid till industrialism. 1997. ISBN: 91-522-1797-3
Ford, E. R: The Details of Modern Architecture: Vol 1. MIT PRESS 2003. ISBN: 0262562014
Ford, E. R: The Details of Modern Architecture: 1928 to 1988. Vol 2. MIT PRESS 2003. ISBN: 0262562022
Hall, T (red): Rekordåren, en epok i svenskt bostadsbyggande. Boverket 1999. ISBN: 91-7147-568-0
Melchert, D: Rekordårens bostadsmiljöer - Malmö 1955-75. 2001.
Modern Movement Heritage. Taylor & Francis Ltd 1998. ISBN: 0419232303
Rudberg, E: Stockholmsutställningen 1930 – modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag 1999. ISBN: 9170310793
Rörby, M (red.): En miljon bostäder. Årsbok. Arkitekturmuseet 1996.
Siré, E: Varsam tillgänglighet; vid ändring av byggnader och byggd miljö. Svensk byggtjänst 2001. ISBN: 9173329762
Waern, R: Guide till Sveriges arkitektur – Byggnadskonst under 1000 år. Arkitektur förlag AB 2001. ISBN: 91-86-05055-9
Wedebrunn, O: Modern movement Scandinavia vision and reality. Fonden til Udgivelse af Arkitekturtidsskrift B 1998. ISBN: 87-985670-9-8
Wenche, F: Nordisk funksjonalisme - det internasjonale og det nasjonale. Ad Notam Gyldendal 1995. ISBN: 82-417-0504-2
Weston, R: Modernism. Phaidon Press Ltd 2001. ISBN: 0714840998