Kursplan för läsåret 2007/2008
STADENS UTVECKLINGABV060
Urban Development

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4su, V4tp. Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök, aktivt deltagande i ritsalsundervisning samt godkänd projektuppgift som presenteras i ord, bild och skisser i samband med en gemensam slutredovisning. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Syftet är att ge kunskaper och förmåga att diskutera om stadens utveckling, dess arkitektoniska värden, bevarandekvalitéer och bevarandevärden i objekt och miljöer samt utformning av arkitektur i staden, s.k. Infill.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar stadens utveckling ur ett historiskt perspektiv med avseende på att identifiera tidslager och bevarandekvaliteter. Den tematiska uppläggningen innehåller; inventering och värdering av kulturhistorisk och bevarandevärd bebyggelse, olika synsätt på transformering, arkitektur i förändring, förnyelse och gentrifiering, Infill i teori och praktik samt veckoskiss.

Litteratur
Bedoire, F: Restaurering under hundra år, ur Kulturvärden 2005:2. pdf, www.sfv.se, 2006-09-13
Boverket BBR BFS 1993:5 med ändringar (2006-09-13)
ICOMOS, Charters, www.icomos.com (2006-09-13)
Schönbeck, B: Stad i förvandling: uppbyggnadsepoker och rivningar i svenska städer från industrialismens början till idag. Byggforskningsrådet 1994. ISBN: 91-540-5641-1