Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRELÄSNINGAR I ARKITEKTUR – 07/08ABFA01
Lectures in Architecture – 07/08

Antal högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF133, ABF134, ABF133 och ABF134. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, Kerstin.Barup@byggark.lth.se och docent Thorbjörn Laike, Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Minst 80% närvaro vid föreläsningar under de två första åren av utbildningen.

Syfte
Att ge kunskap om den bredd inom vilka praktiserande arkitekter arbetar samt att ge kunskap om arkitekturforskning från såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter. Kursen syftar vidare till att ge studenten insikt om den mångfald av verksamheter som är arkitektens arbetsområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ges som en föreläsningsserie under medverkan av inbjudna föreläsare från yrkesliv och högskolor från när och fjärran. Gästföreläsare kan vara allt från företrädare för nutida globala arkitekturströmningar till forskare och lärare vid Lunds universitet/LTH

Litteratur
Kursen saknar litteratur.