Kursplan för läsåret 2007/2008
SKANDINAVISKT STADSBYGGANDEABF115
An Outline of Scandinavian Urbanism

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Mats.Edstrom@byggark.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter.

Syfte
Syftet är att ge kunskaper och förmåga att diskutera om den skandinaviska stadens utveckling, dess arkitektoniska värden och bevarandekvaliteter likaså utformning av ny arkitektur i staden och bevarandevärden i objekt och miljöer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och exkursioner i Sverige och Danmark. Kursens tyngdpunkt ligger på 1900-talets urbanism. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur i staden. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade.

Litteratur
Gehl, Jan: Life between buildings. Arkitektens Forlag 2006. ISBN 8-7740-7360-5
Nyström, L: Living in Sweden - between tradition and vision. Boverket 1996. ISBN: 9-1714-7268-1
20th Century Architecture Sweden. Munich, Prestel Cop. 1998. ISBN: 3-7913-1936-1