Kursplan för läsåret 2007/2008
SKANDINAVISK ARKITEKTURABF111
An Outline of Scandinavian Architecture

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edström, Mats.Edstrom@byggark.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte
Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap i den skandinaviska arkitekturens form, traditioner och utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen fokuserar på den skandinaviska 1900-tals arkitekturen, som belyses genom representativa "highlights". Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt ett flertal exkursioner i Sverige och Danmark. Den andra delen innehåller självstudier, som skall resultera i ett paper.

Litteratur
Blundell Jones, Peter: Gunnar Asplund. Phaidon 2006. ISBN: 0-7148-3976-0
Clark, Roger H & Pause, Michael: Precedents in Architecture. Second ed. John Wiley, cop. 1996. ISBN: 0-471-28703-2
Rasmussen, Sten Eiler: Experiencing Architecture. Cambridge, MIT Press, 1967.
20th Century Architecture Sweden. Munich, Prestel Cop. 1998. ISBN: 3-7913-1936-1