Kursplan för läsåret 2007/2008
TREND OCH TRADITION MED ARKITEKTURHISTORISK FÖRDJUPNINGABF021
Trends and Traditions - with History of Architecture

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABFN01. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Finn Werne, finn.werne@arkitektur.lth.se och Universitetslektor Anna-Maria Blennow, anna-maria.blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Studenten skall ha genomgått 6 terminer vid arkitekturprogrammet vid LTH eller ha motsvarande utbildning. Prestationsbedömning: Studenterna skall läsa artiklar och textutdrag till varje seminarietillfälle och aktivt delta i diskussionen. Examinationen sker enskilt varvid studentens förmåga att tillgodogöra sig texterna, att självständigt och kritiskt analysera dem, samt att aktivt delta i diskussionerna bedöms. Minst 80% aktiv och deltagande närvaro krävs. Övrigt: Kursen är öppen för alla med de uppställda förkunskaperna men rekommenderas särskilt till de studenter som valt kursen ABF150 Arkitektur och Kultur.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet till fördjupning i olika arkitekturteoretiska och historiska frågor och att träna dem i aktivt deltagande i en seminariekultur varvid studenterna tränas i att analysera och kritiskt granska olika texter. Kursen syftar också till att stimulera intresset för arkitektur- och arkitekturhistorisk forskning genom att studenterna får stifta bekantskap med forskare inom olika områden och några viktiga arkitekturteoretiska och arkitekturhistoriska frågeställningar som har att göra med framväxten av det moderna projektet och dess relation till förändringar av kulturella traditioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består i huvudsak av seminarier och ”close readings” av givna texter men också föreläsningar och exkursioner förekommer. Stor vikt läggs vid diskussioner med utgångspunkt från litteratur och föreläsningar. De aktuella frågeställningarna sätts in i historiska, ideologiska, kulturella, sociala och samhälleliga sammanhang. Temat för kursens och dess uppläggning kan variera från år till år beroende på det aktuella temat för Clio (delkursen ABF150 0206).

Litteratur
Litteraturen varierar från kurstillfälle till kurstillfälle och meddelas vid kursstart.