Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELLT HÅLLBART BYGGANDEABA600
International Sustainable Development in Built Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Karin Grundström, karin.grundstrom@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Minst 82 hp inom byggteknik med arkitektur. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningsuppgifter samt godkänd rituppgift och kort uppsats. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge en orientering om hållbar utveckling med fokus på byggd miljö i ett internationellt perspektiv. Kursen syftar till att generalisera och knyta ihop kunskaper från tidigare kurser genom att relatera frågeställningar om hållbar utveckling till utformning av byggd miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

skriftligt och med stöd i litteratur, kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar hållbart byggande i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper. Kursen omfattar en del med litteraturstudier och en del där kunskaperna tillämpas i en designuppgift av en byggnad och del av områdesplan.

Kursen avser att ge en introduktion till globala mål och strategier för en hållbar utveckling av den byggda miljön, med utgångspunkt i FN’s Habitat Agenda, FN’s Urbanforum och Milleniemålen. Begrepp som urbanisering, städers tillväxt och distributionen av den urbana befolkning i världens olika delar introduceras. Kursen behandlar ett flertal teman inom hållbart byggande relaterat till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Teman som berörs är; användning av stadens rum; trygghetsfrågor; genus och byggd miljö; energianvändning och klimatanpassning av urban miljö och bostäder; uppgradering av slumområden; finansiering av bostadsprojekt för fattiga samt organiserat självbyggeri.

Utifrån teman på hållbar utveckling avser kursen att diskutera och tolka utformning av den byggda miljön. Kursen behandlar utformning av bostäder och områdesplanering.

Exempel på tillämpningar, fallstudier och forskning redovisas från bl.a. Algeriet, Costa Rica, Ecuador, Filippinerna, Honduras, Marocko, Nicaragua, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika och Tunisien.

Litteratur
Correa, C. 2000. Housing and Urbanisation. Thames & Hudson. ISBN:0-500-28210-2.
Länkar:
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millennium Development Goals: http://www.un.org./millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Artiklar:
Environment and Urbanization; http://www.iied.org/human/eandu/eandu_details.html
Building issues:http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig: http://www.regeringskansliet.se/content/1/c6/02/21/70/97605cbc.pdf
Making it happen, Sweden's report on the Millennium Development Goals 2004: http://www.regeringskansliet.se/content/1/c6/04/72/93/d13ae836.pdf
Checka listan, referensgruppen för jämställdhet i kommunal planering, Uppsala kommun, 2001