Kursplan för läsåret 2007/2008
STUDIO: STAR DESIGNAAUF01
Studio: STAR Design

Antal högskolepoäng: 21. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: AAU191 och AAU191. Alternativobligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, maria.nystrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Avklarade kurser inom arkitektprogrammet och intervju. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, seminarier, genomgångar och övningar också vid fältbesök. Delgenomgångar med gästkritiker, regelbundna runda bordssamtal samt slutkritik med intern och extern jury. Projekten skall redovisas i text, ritningar, modell och utställning. Tyngdpunkten läggs vid att hela designprocessen är redovisad och en projektrapport ska lämnas in.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Mänskliga behov och människans beroende av sin miljö, i form av omgivning och objekt, är grunden för kursen. Kursen är uppdelad i tre faser 1) Människan i rymden. Förberedande studier med generell information, föreläsningar och workshops. 2) Fältstudier på NASA, Lyndon B. Johnson Space Center i Houston Texas, USA. Studenterna kommer att arbeta med den mänskliga aspekten på frågor som är aktuella inom rymdprogrammet för Mars och International Space Station (ISS). 3) Applikationer. Studenterna gör egna slutprojekt, individuellt eller i grupp, där de också kan välja att använda sina nya kunskaper om livsbetingelser i rymden, eller på en situation på jorden.

Kursen berör ämnen som: ergonomi och dimensionering, kompakt boende, miljöpsykologi, kultur och identitet, material och konstruktion, Life Support Systems, mänskliga behov och vardagliga problem i rymden, miljö och ekologi.

Litteratur
American Astronautical Society. Edited by Lane, Helen W., Sauer, Richard L., Feeback, Daniel L: Isolation. NASA Experiments in closed environment living. Advanced Human Life Support Enclosed System Final Report. Science and Technology Series. Volume 104, 2002
Bell, Paul A: Environmental Psychology (5th ed.), Harcourt Brace College, 2000
Bernsen, J: Design'et för design'et, Köpenhamn, 1996
Gall, Sarah L., Pramberger, Joseph T: NASA Spinoffs. Thirty year commemorative edition, 1992
Larson, W.J, Pranke, L.K. (ed.) Human Spaceflight. Mission Analysis and Design. Space Technology Series. ISBN: 0-07-236811-X
Lawson, B: How Designers Think, Oxford, 1997
Zubrin, R: The Case for Mars, New York, 1997
Nyström, M., Reuterswärd, L: Mot Mars för att återvinna Jorden/Meeting Mars Recycling Earth, Svensk Byggtjänst, 2003
STAR Design, projects and diplomaworks 2000-2006 Ark3, LTH.