Kursplan för läsåret 2007/2008
SHELTER – OM BEGREPPET TAK ÖVER HUVUDETAAU260
SHELTER – The Study of the Notion of Shelter

Antal högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Valfri för: L4su, V4tp. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Johnny Åstrand, Johnny.Astrand@hdm.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, övningar, genomgångar. Muntlig presentation och inlämning av designförslag i form av ritning/ar och modell. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Syfte
Kursen behandlar begreppet ”tak över huvudet” och syftar till att vidga studentens perspektiv på boende i andra kulturer, tillfälligt och permanent boende.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsning/ar, workshop och studioarbete.

Föreläsning visar på boendesystem, begrepp, designkriterier och systemtänkande.

Workshopen är en dagsövning i grupp och fungerar som en inledande problem- och metodbeskrivning. Slutsatserna från arbetet fungerar som underlag för det fortsatta arbetet i kursen.

Studioarbetet syftar till att därefter individuellt omsätta designkriterier till ett designförslag.

Designförslaget redovisas i ritning och modell.

Litteratur
Ingen obligatorisk kurslitteratur ingår.