Kursplan för läsåret 2007/2008
ARKITEKTUR I EXTREMA MILJÖER: SYSTEMTÄNKANDE OCH DEN SVARTA LÅDANAAU031
Architecture in Extreme Environments: System Thinking and the Black Box

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, maria.nystrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, övningar, delgenomgångar och slutgenomgång. Inlämnade och godkända delövningar och slutuppgift. Övrigt: Kursen kan bara läsas tillsammans med AAU270 Den universella staden, 16 poäng eller AAU193 STAR design II.

Syfte
Kursen syftar till att applicera systemtänkandet på ett individuellt studentprojekt och/eller studentens designprocess. Kursen syftar också till att introducera ett gemensamt språk för design som kan vara användbart i ett mångdisciplinärt samarbete. Studentens egen, individuella designprocess, behandlas ur olika perspektiv – hur möter det mer systematiska tänkandet, analysen, den kreativa processen kallat den svarta lådan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen exemplifierar hur arkitekter/designers har arbetat med sin gestaltning. Varför blev det som det blev? Utifrån dessa olika synsätt, förhållningssätt till arbetssätt skall studenten se på sin egen arbetsprocess. Kursen förmedlar kunskap om olika typer av modelleringar och hur dessa hanterar indata, från analys till syntes samt utvärdering. Skrivövningar och miniövningar ingår.

Litteratur
Gustafsson, Lanshammar, Sundblad: System och modell. En introduktion till systemanalysen, Lund, 1982
Haraldsson, Hördur V.: Introduction to System Thinking and Causal Loop Diagrams.
Lawson, Bryan: How designers think – the design process demystified, Butterworth Architecture, 1990.
Pallasmaa, Juhani: The eyes of the skin- architecture and the senses, Academy group Ltd, London, 1996.
Lundequist, Jerker: Design och produktutveckling, metoder och begrepp, Studentlitteratur, Lund 1995.
Kompendium med valda artiklar