Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN I OBEKANTA KULTURERAAU025
Design in Unfamiliar Cultures

Antal högskolepoäng: 19,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: ID5. Kursansvarig: Univ.lektor Maria Nyström, maria.nystrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng till examen inom Industridesignprogrammet och intervju. Prestationsbedömning: 80% närvaro på föreläsningar, delgenomgångar, rundabordssamtal, slutgenomgång, övningar och utställningar (lokalt och i Sverige). Godkänd presentation och inlämning av övningar och projekt. Projektet skall redovisa ritningar, text och modell. Projektrapport ska lämnas in. Särskilda skiss- och teckningsuppgifter med krav på inlämning genomförs.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Nu bor mer en hälften av jordens befolkning i städer och inflyttningen till städer blir alltmer påtaglig. 2050 räknar man med att stadsborna ökar till två tredjedelar av världens befolkning. Världens samhällsgestaltare står inför en utmaning - hur skall den framtida staden byggas? Städerna ökar spontant och slumområdena växer. Fattigdom och trångboddhet skall bemästras och människor skall ges drägliga boendemiljöer dvs en hållbar stad och en hållbart vardag. (FNs 7:e Millenium Development Goal). Stadens och människors livsförsörjande system är i fokus. Ett dynamiskt systemtänkande tillämpas som betonar arkitektur och design som förändringsverktyg.

Projektet innehåller en längre fältstudie och bygger på en upplevelsebaserad inlärning.

”Den universella staden” bygger på en fältstudie i stadsmiljö i Afrika. Genom att jämföra olika situationer och kulturer ökas förståelsen för vad som är generellt och vad som är platsspecifikt. Utgångspunkten är förändringsprocesser i människors dagliga liv och verksamhet och studenterna får tillfälle att utveckla en förståelse för framtida behov och att definiera nya fält inom arkitektur och design.

Kursens behandlar vad arkitektur och design gör, över tid, snarare än vad det är. Förhållningssättet inbegriper också frågeställningen hur design och arkitektur kan bidraga i utvecklingsarbete.

Kursen är uppdelad i tre faser:

1) Förberedande studier (Lund)
2) Fältstudier
3) Applikation och gestaltning (Lund)

Metoder som används i fältarbetet är Rapid Urban Appraisal (RUA) samt systemdesign.

Studion sker i samverkan med lokala universitet dvs med lärare och studenter på plats liksom lokala myndigheter, institutioner och företag.

Eftersom studerande från olika discipliner arbetar i samma kurs tydliggörs och prövas yrkesrollen.

Litteratur
Cowen, T. Creative Destruction: How Globalization is Changing the World’s Cultures, UK 2002
Davis, M. Planet of Slums. Verso Books, USA, 2006 ISBN: 1844670228
Hall, E.T: The Hidden Dimension, USA, 1975
Hamdi, N. Small Change. James & James (science Publishers) Ltd, USA, 2004 ISBN: 1844070050
Klein, N. No Logo. Harpercollins Publishers, Sverige, 2001. ISBN: 0006530400
Montgomery, M.R., Stren, R. etc. Cities Transformed. National Academies P.,U.S., USA, 2003. ISBN: 0309088623
Naipul, V.S. House for Mr. Biswas. Pan MacMillan, UK, 2003. ISBN: 0330487191
Nyström, M: FOCUS – Kitchen Design, Lund, 1994
Pallasmaa, J: The eyes of the skin, London, 1996
World Commission on Environment and Development, Our Common Future, New York, 1987
Rapporter, examensarbeten och avhandlingar, Ark3, LTH.
Hemsidor:
State of World’s Cities Report: www.unchs.org/istanbul+5/statereport.htm
Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millenium: www.unchs.org/istanbul+5/declaration
Agenda 21: www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm