Kursplan för läsåret 2007/2008
LJUS OCH FÄRG I ETT MILJÖPSYKOLOGISKT PERSPEKTIVAAM045
Light and Colour - an Environmental Psychology Approach

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Docent Jan Janssens, Jan.Janssens@arkitektur.lth.se och Docent Thorbjörn Laike, Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar, övningar och delpresentationer, lösning och presentation av uppgiften som bedöms utifrån angivna kriteria. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/.

Syfte
Att ge kunskap om ljus och färg som viktiga delar av människans omgivning samt grunderna för god belysnings- och färgplanering; att ge kunskap om ljus- och färgperception och om dess inverkan på upplevelsen av omgivningen. Att redovisa aktuell forskning om hur ljus och färg påverkar människans välbefinnande och hälsa. Att tillämpa erhållna kunskaper i en konkret ljus- och/eller färgdesignuppgift enligt anvisningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av ljus och färg för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem, t.ex. olika ljuskällor, färgtrender, och följs upp med ett studiebesök på en armaturfabrik samt mätövningar. I kursen ingår också en individuell designuppgift kring en specifik ljus- och färgproblematik som genomförs med hjälp av kurslitteratur, individuell handledning och vägledande delgenomgångar i grupp. Uppgiften presenteras och försvaras vid slutgenomgången.

Följande moment ingår:

Litteratur
Obligatorisk:
Liljefors, A. & Ejhed. J. Bättre belysning. Byggforskningsrådet, 1990. ISBN 9154052076
Fördjupning:
Fridell Anter, K. (red.), Forskare och praktiker om färg – ljus - rum. Formas, 2006. ISBN 9154059666
Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. Färgantologi bok 2. Byggforskningsrådet, 1995:5.
Hjertén, R., Mattsson, I & Westholm, H. Ljus inomhus. Arkus, 2001:38.
Küller, R. Planning for Good Indoor Lighting. Building Issues, 14 (1), Lund University, 2004.
Starby, L. En bok om belysning. Ljuskultur, 2003. ISBN 9163135299