Kursplan för läsåret 2007/2008
ARBETSPLATSFÖRLAGD ARKITEKTUTBILDNINGAAH150
Education at Architecture Office

Antal högskolepoäng: 30. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Tägil, Tomas.Tagil@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Kursen får påbörjas tidigast efter avslutad utbildning på grundläggande nivå, dvs. efter 6 terminers studier. Prestationsbedömning: Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. Dessutom ska en uppsats/rapport skrivas självständigt efter praktikens avslutande. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra 16 veckors arbetsplatsförlagd praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska samordnaren meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd. För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av samordnaren ca 3 gånger per år. Uppsatsen ska skickas till examinator och samordnare senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella viktiga frågor. För att få betyget godkänt måste examinationskraven ovan vara uppfyllda. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Anvisningar för kursen finns på Arkitektprogrammets hemsida.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten en bild av arkitektens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar under realistiska förutsättningar och som svarar mot individens kapacitet och förmåga på aktuell plats. Förutom inblick och deltagande i det dagliga arbetet ska studenten också få möjlighet att resonera med professionellt verksamma personer som i rimlig omfattning också ska handleda och stödja studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Innehåll
Kursen består av två delar enligt följande:

Arbetsförlagd utbildning
Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studenten hans/hennes arbete samt veckovis stämma av framsteg och arbetsuppgifter.

Teoretisk reflektion/uppsats och seminarium
Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.

Litteratur
Litteratur kan väljas i samråd med samordnaren för arbetsplatsförlagd utbildning och den arbetsplats som är aktuell.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning.
Antal Högskolepoäng: 24. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra 16 veckors arbetsplatsförlagd praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska samordnaren meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd. Delmomentet omfattar: Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studenten hans/hennes arbete samt veckovis stämma av framsteg och arbetsuppgifter.

Kod: 0207. Benämning: Uppsats.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av samordnaren ca 3 gånger per år. Uppsatsen ska skickas till examinator och samordnare senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella viktiga frågor. Delmomentet omfattar: Teoretisk reflektion/uppsats och seminarium 4 poäng Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.