Kursplan för läsåret 2007/2008
ARKITEKTUR, BASKURS BAAH135
Architecture, Basic Course B

Antal högskolepoäng: 22,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAHA10 och AAHA15. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Se under övrigt, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar, workshops och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i årskurs 1 och 2 och är en av fyra baskurser i arkitektur som ges under första och andra året. Studenterna är indelade i tre årskursblandade ateljéer. Kursansvariga är ateljéföreståndarna, universitetsadjunkt Mats Hultman (ateljé Z), docent Lars-Henrik Ståhl (ateljé X) samt universitetslektor Tomas Tägil (ateljé Y).

Syfte
Kursen ingår som en av fyra baskurser de två första åren och syftar till att med stegvis progression ge studenterna grundläggande kunskap och färdighet i att använda arkitektens redskap, arkitektonisk gestaltning, rumsliga förhållanden, byggnaders och städers användning och teknisk uppbyggnad.

I baskurserna lär sig studenterna att använda redskapen för att gestalta hus i ett rumsligt sammanhang genom att arbeta kreativt och undersökande, sammanväga olika aspekter till en uttryckt arkitektonisk idé och att kommunicera med ritningar, skisser, modeller text och bilder.

I baskurs B betonas bostadshusets arkitektur och dess relation till boendet och boendemiljön.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, studieresor, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Terminens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal.

Kursens projekt och övningar fokuseras på gestaltningen av bostäder och bostadshus samt deras närmaste omgivning. Studenten ska undersöka bostadshusens relation till plats och kontext samt dess funktionella, konstruktiva, kulturella och estetiska egenskaper. Kursen innehåller också olika stödjande moment såsom digital presentation och digital modellering samt konstnärliga tekniker. Innehållet i kurserna kan skilja sig åt mellan olika ateljéer.

Workshop

Varje ateljé bedriver speciell workshop med inriktning på ett för läsperiod 2 relevant tema.

Litteratur
Till varje övning hör ett häfte som innehåller såväl praktiska anvisningar som teoretisk bakgrund till det som tränas.

Poängsatta delmoment

Kod: 0102. Benämning: Delprov 1.
Antal Högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Övrigt: Delprov 1 sträcker sig över första läsperioden under terminen.

Kod: 0202. Benämning: Delprov 2.
Antal Högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Övrigt: Delprov 2 sträcker sig över andra läsperioden under terminen.

Kod: 0302. Benämning: Workshop.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda och godkända. Dessutom måste studenten ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i gruppen. Projektuppgiften kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet.