Kursplan för läsåret 2007/2008
ARKITEKTUR, BASKURS AAAH131
Architecture, Basic Course A

Antal högskolepoäng: 21. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAHA01 och AAHA05. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Se under övrigt, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar, workshops och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen ges vartannat år för studenter i årskurs 1 och 2 och är en av fyra baskurser i arkitektur som ges under första och andra året. Under läsperiod 1 läser årskurs 1 och 2 var för sig, under läsperiod 2 tillsammans. Studenterna är indelade i tre årskursblandade ateljéer. Kursansvariga är ateljéföreståndarna, universitetsadjunkt Mats Hultman (ateljé Z), docent Lars-Henrik Ståhl (ateljé X) samt universitetslektor Tomas Tägil (ateljé Y).

Syfte
Kursen ingår som en av fyra baskurser de två första åren och syftar till att med stegvis progression ge studenterna grundläggande kunskap och färdighet i att använda arkitektens redskap, arkitektonisk gestaltning, rumsliga förhållanden, byggnaders och städers användning och teknisk uppbyggnad.

I baskurserna lär sig studenterna att använda redskapen för att gestalta hus i ett rumsligt sammanhang genom att arbeta kreativt och undersökande, sammanväga olika aspekter till en uttryckt arkitektonisk idé och att kommunicera med ritningar, skisser, modeller text och bilder.

I baskurs A betonas den enskilda lägenhetens arkitektur och dess relation till boendet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, studieresor, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Terminens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal.

Årskurs 1 läser under läsperiod 1 (delprov 1) en introduktionskurs som introducerar arkitektens begrepp och redskap, med tonvikt på ritteknik. Årskurs 2 läser samtidigt ett projekt som fokuserar på en kreativ, estetiskt driven gestaltningsprocess vars slutresultat är en möbelprototyp byggd i full skala. Under läsperiod 2 (delprov 2) tränas analys och gestaltning av boendets arkitektur.

Läsperiod 1

Årskurs 1: Denna del av kursen är inriktad på att studenterna ska introduceras till arkitektens verktyg och hur dessa kan utnyttjas för att gestalta arkitektoniska idéer. Det är starkt fokus på ritteknik där studenterna lär sig att rita korrekt och tydligt så att de som ritas representerar fysiska egenskaper. De ska också lära sig andra verktyg på ett grundläggande sätt, t ex skissmetoden, modellbygge, teckning och bildsammanställning. Studenterna får träna arkitektens verktyg på olika sätt, fokus varieras i olika övningar så att ritandet både kan göras för att kreativt driva en arkitektonisk idé och för att korrekt och tydligt kommunicera idéer. Några övningar inriktar sig också på modellbygge, både i papp och i trä. Studenterna ska känna till att modell kan användas både som skissredskap och för att kommunicera arkitektoniska idéer i tre dimensioner. Efter ett antal mindre övningar i arkitektens redskap får studenterna analysera en känd byggnad och komplettera ett ofullständigt ritningsmaterial så att man kan visa byggnaden i ritningar i plan, sektion och fasader samt visa helheten i en skalmodell. De ska kunna förklara inför andra vilka huvudsakliga arkitektoniska idéer som en byggnad visar på vilket sätt arkitekten visar ett arkitektoniskt språk. Utifrån dessa erfarenheter ska studenterna till slut rita en liten enkel byggnad som samspelar med förebilden såväl rumsligt, formmässigt och idémässigt. Även denna byggnad ska presenteras i ritningar och modell så att erhållna kunskaper i ritteknik och modellbygge visas.

Årskurs 2: arbetar under perioden med det så kallade Fantasiprojektet där gestaltningens helhet undersöks från människa och hus till möbler. Studenterna arbetar med hjälp av en kreativt experimentell metod fram förslag där gestaltningsambitionen ska vara avläsbar i varje etapp. Fokus ligger på den sista etappen där studenterna ska utföra en möbel i skolans verkstäder i fullskala och med redovisning av såväl material som konstruktion. Dessa möbler ska redovisa en originell och förnyande idéutveckling av möbelkonsten i samband med arkitekturen och de ska vara utförda så väl att de kan ställas ut, t ex på möbelmässan. Parallellt med detta får studenterna inspiration genom att se och skriftligt sammanfatta en serie filmer som behandlar betydande samtida arkitekter.

Läsperiod 2

Periodens projekt och övningar innehåller teori, analys och tillämpande gestaltning av en bostad i ett känt sammanhang. Häri undersöks bostadens rumsliga kvaliteter som rörelse, rumsproportioner, ljus, funktioner, måttförhållanden och sociala aspekter. Till detta kommer undervisning i dator, teknik och rumslig representation med konstnärliga tekniker.

Workshop

Varje ateljé bedriver speciell workshop med inriktning på ett för läsperiod 2 relevant tema.

Litteratur
Till varje övning hör ett häfte som innehåller såväl praktiska anvisningar som teoretisk bakgrund till det som tränas.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Delprov 1.
Antal Högskolepoäng: 10,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Övrigt: Delprov 1 sträcker sig över första läsperioden under terminen.

Kod: 0207. Benämning: Delprov 2.
Antal Högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på tentamina, ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal och på undervisning i dator. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning. Skriftlig tentamina förekommer i teknikundervisningen. Övrigt: Delprov 2 sträcker sig över andra läsperioden under terminen.

Kod: 0307. Benämning: Workshop.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda och godkända. Dessutom måste studenten ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i gruppen. Projektuppgiften kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet.