Syllabus academic year 2007/2008
SOLID WASTE MANAGEMENTFMI090

Higher education credits: 15. Grading scale: TH. Level: G2 (First level). Language of instruction: The course will be given in Swedish. Optional for: W4, W4ma. Course coordinator: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Prerequisites: Minimum 7,5 University credits in environmental studies. The course might be cancelled if the numer of applicants is less than 10. Assessment: A written exam, literature assignments, a paper and a discussion seminar. For the paper to be graded, the course director should have been able to follow the writing process. Participation in seminars and study visits are mandatory. The final grade is based on the written exam and the individual paper and seminar on a 50/50 basis. Home page: http://www.miljo.lth.se.

Aim
The aim of the course is that students should acquire a holistic view on solid waste and waste management from a systems perspective. The students should learn to reflect on the connection between life style, the generation of solid waste, the environmental impact of solid waste, and different policy instruments and their effects.The aim is also to integrate knowledge of the environmental impact of solid waste management with previously acquired knowledge.

Knowledge and understanding
For a passing grade the student must

Skills and abilities
For a passing grade the student must

Judgement and approach
For a passing grade the student must

Contents

Literature
Strategi för hållbar avfallshantering. Sveriges avfallsplan. Naturvårdsverket 2005. ISBN 91-620-1248-7
Sopor hit och dit – på vinst och förlust, FORMAS. Stockholm 2004. ISBN 91-540-5920-8
Svensk avfallshantering 2006. Årsskrift från Svenska renhållningsverksföreningen. Malmö 2006
De facto 2006, Miljömålen – moiljömålen på köpet. Miljömålsrådets uppföljning av Sveriges 16 nationella miljömål. ISBN 91-620-1250-9
Aricles and reports.
Avfallskompendium, Miljö- och energisystem 2006
Utdrag ur Miljöbalken (1998:808), kap. 1, 2 och 15
Avfallsförordning (SFS 2001:1063)
Förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512)
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2001:14)
Naturvårdsverkets Handbok om deponering av avfall (Handbok 2004:2)
Förordning om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)
Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall (NFS 2001:22)
Metider för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall. Handbok
med allmänna råd till 2kap 3§ Miljöbalken (Naturvårdsverkets handbok 2003:4)
Regeringens proposition 2002(03:117. Ett samhälle med gifrfria och resurssnåla kretslopp.
Dioxin ut ur kretsloppet – förbränning av avfall binder giftet. Renhållningsverksföreningen rapport 01:14
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 205:209)
Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer (SFS 2000:208)
Samla in, återvinn! Uppföljning av producentansvaret för 2005. Naturvårdsverket rapport 5599, 2006
The literature list is established each year. Due to the rapid development within the field, this list, valid 2006, can be subject to changes for 2007