Kursplan för höstterminen 2003
RURALA VATTENVVR140
Rural waters

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: V4, W4. Kursansvarig: Professor Lars Bengtsson, Teknisk vattenresurslära. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim), obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Kursens syfte är att öka studenternas förståelse för de hydrologiska processerna och ge förmåga att beräkna nederbördsgenererade flöden och floder. Studenterna skall lära sig använda matematiska avrinningsmodeller som redskap för översvämningsberäkningar och för dimensionering av tekniska anläggningar.

Innehåll
De hydrologiska processerna: regn, avdunstning, rörelse i omättad zon, grundvattenströmning, avrinning. Specialhydrologi: snö, is, sjöar. Modellbegreppet, numeriska avrinningsmodeller. Inlämningsuppgifter omfattar arbete med rural avrinningsmodell samt en egen, enklare avrinningsmodell

Litteratur
Litteratur kommer att meddelas senare