Kursplan för höstterminen 2003
BESIKTNING OCH UNDERHÅLLVVB650
Inspection and maintenance

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBYI2. Kursansvarig: Lärare LTH Ingenjörshögskolan, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Efter avklarad kurs ska studenterna kunna redogöra för de principer och strategier utifrån vilka tillståndsbedömning av järnvägens infrastruktur sker. De ska också förstå skillnaden mellan förebyggande och avhjälpande underhåll samt kunna göra en kostnadsjämförelse utifrån olika strategier för underhållets bedrivande.

Innehåll

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.