Kursplan för höstterminen 2003
FYSISK PLANERING I - ÖVERSIKTLIG PLANERINGVGM680
Physical planning I - comprehensive planning

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG3. Kursansvarig: Mats Carlson mats.carlson@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VGM650 GIS grundkurs, VGM655 GIS FK, VFT610 MBK Fastighetsinformation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter och godkänt projektarbete.

Mål
Kursen skall ge kännedom om översiktlig planering på nationell, regional och kommunal nivå med tyngdpunkt på kommunal. Kursen behandlar faktorer och styrmedel som har betydelse för planering av markanvändning och hushållning med naturresurser. Grundläggande begrepp och regelsystem inom bygg- och miljörätten, som är viktiga för planeringsprocessen och byggandet, behandlas. Kursen skall även göra studenten bekant med datorstödd planeringsmetodik för att insamla, bearbeta, integrera, analysera och presentera planeringsunderlag

Innehåll
Plan- och bygglagen. Plantyper och planhandlingar.
Miljöbalken
Väglagen
Miljökonsekvensbeskrivning
Projektarbete

Litteratur
Bestäms en månad innan kursstart