Kursplan för höstterminen 2003
PROJEKTKURS I GEOMATIKVGM670
Geomatics Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IG3. Kursansvarig: Klas Cederin, Klas.Cederin@hbg.lth.se, Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Rekommenderade förkunskaper: VGM650 GIS grundkurs, VGM655 GIS FK, VGM610 Satellitpositionering. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig dokumentation och seminariedeltagande.

Mål
Denna kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i tillämpning av projektmetodik för att planera, utföra och avrapportera ett avgränsat projekt som integrerar satellitbaserad positioneringsteknik och geografisk informationsbehandling.

Innehåll
Kursen innehåller litteraturstudier inom geografisk information, GPS-baserad positioneringsteknik och projektteknik.

Projektgenomförandet omfattar moment som;
databasuppbyggnad
GPS-inmätning
kartframställning
geografiska analyser och presentationer

Avrapportering sker i seminarieform och dokumenteras i någon för projektet lämplig form.

Litteratur
Litteratur bestäms senast 1 mån innan kursstart.