Kursplan för höstterminen 2003
GRUNDLÄGGANDE JURIDIK MED FASTIGHETSRÄTTVFR140
Introductory Law and Real Estate Law

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Cecilia Mildner, Lantmäteriutbildning. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningsuppgifter. Obligatorisk undervisning förekommer.

Mål
Kursen skall ge de grundläggande färdigheter och kunskaper i juridik som är nödvändiga för de fortsatta studierna på lantmäteriprogrammet.

Innehåll
Kursen behandlar inledningsvis den central förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt, sakrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på fastighetsrätt, alltså köp, felreglerna, panträtt, upplåtelse av nyttjanderätt och andra bruksrätter samt inskrivning.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas.

Litteratur
Svensk rätt -- en översikt, Grauers: Fastighetsköp och Jensen: Panträtt i fast egendom.