Kursplan för höstterminen 2003
MARKSAMVERKANVFR130
Common Property

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Univ adjunkt Klas Ernald Borges, Lantmäteriutbildning. Rekommenderade förkunskaper: VFR026 Allmän fastighetsrätt, VFT062 Fastighetsteknik AK, VFT022 Fastighetsinformationsteknik. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Tentamen kan ske genom examinerande rapport. Hemsida: http://www.lantm.lth.se/kurser/vfr130/.

Mål
Kursen skall ge förståelse för samverkansformer för fastigheter med tonvikt på förutsättningarna i anläggningslagen, jaktlagen och annan fastighetsrättslig lagstiftning, samt ge några internationella perspektiv inom dessa områden.

Innehåll
Kursen behandlar samverkansformer i anläggningslagen, jaktlagen och annan fastighetsrättslig lagstiftning.
Förrättningar som medel att skapa samfälligheter och andra besittningsformer som berör flera markägare tas upp, liksom förändringar och upphävanden av dylika områden. En viktig del av kursen gäller den associationsrättsliga förvaltningen av områdena, med fokus på den enskilde markägaren rättigheter och skyldigheter mot associationen.

Litteratur
Tommy Österberg, 2000, Samfälligheter, 7:e upplagan eller senare. Norstedts; Elinor Ostrom, 1990, Governing the Commons. Cambridge University Press; Larsson, Josefin, 2001, Förrättning, konsensus och demokrati. Centrum för Stadsmiljöforskning, Örebro universitet; Kalbro, Thomas, 1988, Exploateringsvinst – en diskussion om vinstbegrepp vid fördelning av exploateringsvinst mellan fastighetsägare. KTH; Hardin, Garret, 1968, The Tragedy of the Commons, Science, Vol 162, p 1243-1248.