Kursplan för höstterminen 2003
FASTIGHETSFINANSIERINGVFR120
Real Estate Finance

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: L4. Kursansvarig: Professor Ulf Jensen, Lantmäteriutbildning. Förkunskapskrav: VFT110 Juridik för tekniker och VRF026 Allmän fastighetsrätt. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen och godkända övningar. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande fördjupade kunskaper i olika finansierings- och kreditfrågor, med särskild inriktning på fastighetskrediter.

Innehåll
Kunskaper om finansieringsfrågor är av allt större betydelse, allteftersom alternativa finansieringsformer växer fram. Denna kurs behandlar finansierings- och kreditfrågor i stort med särskild tonvikt på olika typer av fastighetskrediter och projektfinansieringar. Aktuella låneformer på finans- och fastighetsmarknaderna analyseras och jämförs. Kreditsäkerheter är nödvändiga i dessa sammanhang och med tanke på fastighetskreditens stora samhällsekonomiska betydelse har kursen en särskild inriktning på dessa. Fastighetspant behandlas ingående men även alternativa säkerhetsformer - såsom företagshypotek och borgen - tas upp under kursen. Även kreditmarknadens metoder för att anskaffa kapital - såsom exempelvis obligationsutgivning - uppmärksammas.

Litteratur
Artikelkompendium och relevant lagtext