Kursplan för höstterminen 2003
OLYCKS- OCH KRISHANTERINGVBR225
Emergency and Disaster Management

Antal poäng: 10. Betygskala: UG. Valfri för: BI4, RH4. Kursansvarig: Professor Lars Fredholm, lars.fredholm@srv.se, Brandteknik. Förkunskapskrav: Minst 80 poäng högskolestudier. Prestationsbedömning: Analytisk uppsats med utgångspunkt i undervisning och litteratur. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och analyser av inträffade händelser. Minst 15 studenter krävs för att kursen ska ges. Max 25 studenter antas.

Mål
Kursen vänder sig till: Personer som har eller kommer att få ledande befattningar i hantering av olycks- och krisskeenden eller i arbete med beredskap för sådana skeenden och personer som kommer att forska om olycks- och krisskeenden.

Kursen ska ge insikt i:

Innehåll
Kursen är uppbyggd utifrån utgångspunkten, att olycka eller annan akut händelse får konsekvenser för de sociotekniska system som drabbas. Kursinnehållet centreras kring följande.

Olycka som fysiskt skeende.

Annan samhällspåfrestande akut händelse än olycka.

Drabbade människor och deras sociala sammanhang.

Hotade eller drabbade funktioner i sociala system.

Inriktning och samordning av hjälpande resurser.

Forskning om hantering av olyckor och kriser.

Litteratur
Utdelade kompendier. Naturvetenskaplig litteratur om olyckor. Beteendevetenskaplig litteratur om mänskliga behov och beteenden. Dokumentation från inträffade olycksskeenden. Utredningar om räddningstjänst och samhällelig krishantering.