Kursplan för höstterminen 2003
SIMULERING AV RUMSBRAND (CFD)VBR200
Simulation of Fires in Enclosures

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: BI3, RH4. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se, Brandteknik. Förkunskapskrav: VBR022 Brandkemi, VBR033 Branddynamik, MMV016 Termodynamik och FMA012 Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska hemuppgifter. Hemsida: http://luvit6www.fov.lu.se/Luvit/entrance/entrance.asp?cid=81. Övrigt: Begränsat antal studenter: 15.

Mål
Användning av fältmodeller (CFD) för att simulera bränder har fått en ökad betydelse för att i planeringsskedet bedöma risker vid en mängd olika brandscenarier och för att efter brandolyckor utreda händelseförlopp. Målet med kursen är att studenterna skall kunna simulera rumsbrandförlopp med CFD, ha en översiktlig kunskap om de ingående numeriska och fysikaliska modellernas begränsningar och känna till de vanligaste felkällorna.

Innehåll
I kursen gås de olika konserveringsekvationerna för massa, energi, ämnen och rörelsemängd igenom och hur man numeriskt kan approximera dessa ekvationer. Olika fysikaliska modeller för turbulens, värmeöverförning, förbränning inklusive bildning av gasformiga ämnen och sot och flamspridning diskuteras med avseende på modellernas begränsningar. I de obligatoriska hemuppgifterna får studenterna simulera några enkla rumsbränder och undersöka hur val av delmodeller påverkar simuleringarna. Jämförelse med experimentella data ger en uppfattning om olika felkällor. I en obligatorisk gruppuppgift simuleras brand och rökgasspridning i flera rum.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar och manual som finns på Webbsida för nedladdning