Kursplan för höstterminen 2003
INTRODUKTION TILL BRAND OCH RISKVBR161
Introduction to Fire and Risk Engineering

Antal poäng: 8. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI1. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ lektor Robert Jönsson, robert.jonsson@brand.lth.se, Brandteknik. Prestationsbedömning: Examination sker med fyra inlämningsuppgifter (fördjupningsuppgift) som skall redovisas skriftligt och muntligt. Samtliga inlämningsuppgifter måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier, laborationer samt på praktikdagen på Revinge. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare 54.

Mål
Målet är att studenterna skall få en bred och översiktlig kunskap inom brandteknik och riskhantering samt bli motiverade till fördjupade studier inom berörda ämnesområden. Målet uppnås genom en kombination av föreläsningar, förevisningar, laborationer och gruppuppgifter. Kursen syftar också till att ge kursdeltagarna kunskaper i kommunikations- och påverkansprocessens natur samt att träna dem i att tillämpa dessa kunskaper i olika sammanhang. Detta syftar till att ge studenterna insikter i och erfarenheter av muntlig framställning med tonvikt på interpersonell kommunikation, konsten att övertyga, föredrag/undervisningsteknik, sammanträdesteknik.

Innehåll
Undervisningen sker i föreläsningsform och till största delen i form av praktiska övningar, där studenterna enskilt eller två och två skall skriva en uppsats, paper och poster, populärvetenskaplig artikel. Samtliga alster skall redovisas på seminarium samtidigt som författaren/författarna skall opponera på andra studenters motsvarande insatser.

Kursen är indelad i sex moment:

Samt ett övergripande kommunikationsmoment.

Litteratur
Palm, L & Windahl, S., Kommunikation - teorin i praktiken. Uppsala Konsultförlaget.
Grimvall et.al. Risker i tekniska system. Utbildn. Radions förlag 1998.
Brandt N. & Gröndal F., Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4. Stockholm, KTH 2000.
Frantzich, H. Utdrag ur Tid för utrymning vid brand. SRV-rapport P21-365/01;
Jönsson, G., Grundläggande fysik om gaser och vätskor, kapitel 8;
SRV rapport P21-250/98 Övertändning, backdraft och brandgasexplosion sett ur räddningstjänstens perspektiv;
Karlsson, B., Quintiere, J., Enclosure Fire Dynamics, kapitel 2: sidorna 11-24, kapitel 3: sidorna 25-32;
Avsnitt ur Holmstedt, G., Släckmedel och släckverkan;