Kursplan för höstterminen 2003
AKTIVA SYSTEMVBR082
Fire Detection and Suppression

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se, Brandteknik. Förkunskapskrav: VBR033 Branddynamik. Rekommenderade förkunskaper: VBR022 Brandkemi - explosioner. Prestationsbedömning: Godkänd på skriftlig tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter och projektuppgift. Hemsida: http://www.brand.lth.se/utbild/index.htm. Övrigt: Begränsat antal deltagare: 54.

Mål
Efter genomgång av kursen ska studenterna ha kännedom om:

Innehåll
Kursen ger teoretisk bakgrund om branddetektion, verkan av släckmedel mot olika typer av bränder och system för att hantera brandgaser. Kunskaperna tillämpas mot olika användningsområden som manuell brandbekämpning, aktiva system för branddetektion, brandbekämpning och hantering av brandgaser. Den teoretiska grunden presenteras i föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter och demonstreras i laborationer. Den teoretiska grunden tillämpas i ett större projektarbete där en grupp studenter utvärderar ett företags aktiva system eller behov av aktiva system. Projektuppgifterna redovisas i en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Litteratur
Holmstedt, G. och Nilsson, D.: Detektorer. Särdqvist, S: Vatten och andra släckmedel, SRV 2002. Jensen, L.: Sprinkler, kompendium. Jensen, L.: Smoke Management, kompendium. Kompletterande stenciler.


Aktiva system / Aktiva system0102

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt, goran.holmstedt@brand.lth.se. Förkunskapskrav: VBR033. Rekommenderade förkunskaper: VBR022. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen godkända laborationer och laborationsrapporter.

Mål
Se kursplan

Innehåll
Se kursplan

Litteratur
Se kursplan


Aktiva system / Projektarbete i grupp0202

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: BI3. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Professor Göran Holmstedt. Förkunskapskrav: VBR033. Rekommenderade förkunskaper: VBR022. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp.

Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna funktion och dimensioneringsprinciper för branddetektionssystem och fasta släcksystem

Innehåll
Större utredningsuppgift i en industri omfattande utvärdering av skyddsnivå och kontroll av dimensionering av befintligt system.

Litteratur
Se kursplan