Kursplan för höstterminen 2003
BYGGNADSTEKNIKVBM060
Building Technology

Antal poäng: 16. Betygskala: TH. Kursansvarig: Per Gunnar Burström, Byggnadsmaterial. Prestationsbedömning: Sammanvägt betyg från tre skriftliga tentamina utgör slutbetyg. Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se/bml-utb.htm.

Mål
Kursblocket Byggnadsteknik skall

Innehåll
Elektricitetslära, fotometri, elektromagnetisk strålning, gasers och vätskors fysik mm. Materialens strukturella uppbyggnad. Provningsmetoder. Tillverkning och egenskaper av de flesta byggnadsmaterial. Byggnadsteknikens grunder. Olika byggnadsdelars konstruktion. Värme- och fukttekniska aspekter. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Konstruktionsuppgifter.

Litteratur
Borgström, S, Jönsson, G och Kullberg, R: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 1997.
Jönsson, G: Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Studentlitteratur 1998. Jönsson, G et al: Experimentell metodik, Radiometri & Fotometri, Laborationsinstruktioner. Inst för Fysik, LTH, Lund 2003.
Burström, P G: Byggnadsmaterial. Studentlitteratur 2002. Burström, P G: Byggnadsmaterial, övningsbok. Studentlitteratur 2002.
Sandin, K: Byggnadstekniska begrepp 1996. Sandin, K: Värme och fukt 1996. Byggnadsteknikens grunder, kompendium KTH 1994. Warfvinge, C: Installationsteknik för V 2000.


Byggnadsteknik / Fysik0102

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Gilbert Jönsson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av delbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs (laborationer och laborationsrapporter).

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, elektricitetslära, fotometri samt i gasers och vätskors fysik. Tekniska tillämpningar i de nämnda områdena ska också belysas med anknytning till vår miljö och vår omvärld. Den studerande ska tränas i såväl problemlösning som i experimentellt arbete samt öva modelltänkandet. Även skriftlig redovisning skall tränas.

Innehåll
Experimentell metodik med dimensionsanalys. Elektricitetslära. Elektrostatik och kapacitans. Likströmskretsar och resistans. Elektriska fält i vardagen. Elektromagnetism och induktion. Magnetiska fält i vardagen. Växelströmskretsar. Visardiagram. Trefas växelström. Elektricitet i vardagen. Elektriska mätinstrument och metoder. Komplexa metoden. Fotometri. Elektromagnetisk strålning. Ögats känslighet. Reflektans och absorptans. Ljusflöde. Belysning. Gasers och vätskors fysik. Grundläggande fysikbegrepp. Hydromekanik, kapillaritet. Ideala och reala gaser. Termodynamik. Fasövergångar. Kinetisk gasteori. Gastransport. Värmeledning.

Litteratur
Se ovan.


Byggnadsteknik / Byggnadsmaterial0202

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Per Gunnar Burström. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på delkursen. Godkända laborationer.

Mål

Innehåll
Materialens strukturella uppbyggnad på submikro-, mikro- och makronivå. Grundläggande kemiska begrepp. Densitet och porositet och deras betydelse för materialegenskaperna. Värme- och fuktfrågor. Hållfasthets- och deformationsegenskaper. Beständighetsfrågor. Egenskaper vid höga temperaturer. Provningsmetoder och bedömning av provningsresultat. Materialet betong. Betongproportionering. Tillverkning och egenskaper hos övriga byggnadsmaterial.

Litteratur
Se ovan.


Byggnadsteknik / Husbyggnads- och installationsteknik0302

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Kenneth Sandin. Prestationsbedömning: Godkänd deltentamen. Godkänd laboration.

Mål

Innehåll
Allmän byggnadsteknik. Olika byggnadsdelars konstruktion och deras sammanfogning till en hel byggnad. Värme- och fukttekniska aspekter. Demonstration och handhavande av vanliga instrument samt praktiska studier av vissa fenomen inom värme- och fuktområdet. Komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Dimensionering av olika system för tappvatten, spillvatten, värme- och ventilationsinstallationer. Samordning av installationer med planlösning och stomme. Installationsritningar. Drift- och underhåll av installationer.

Litteratur
Se ovan.