Kursplan för höstterminen 2003
TRÄBYGGNADSTEKNIKVBK032
Design of Timber Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ lektor Annika Mårtensson, Bärande konstruktioner. Förkunskapskrav: VBK012 Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: VSM031 Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter samt godkänd konstruktionsuppgift. I kursen skall även ett experimentellt moment utföras och dokumenteras. Detta moment är obligatoriskt. Hemsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Kursen ska ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement av trä samt förband i träkonstruktioner.

Innehåll
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och system i trä samt förband i träkonstruktioner. I kursen behandlas också byggsystem för hallbyggnader, småhus, flervånings-, bostads- och kontorshus med trä som primärt stommaterial, samt träbroar.
Kursen innehåller följande delmoment: Balkar (raka och krökta element), pelare, sammansatta konstruktionselement, skivverkan i träkonstruktioner, stomstabilisering, bruksgränstillstånd, träförband samt detaljutformning. Laboration, utförande och dokumentation.
Konstruktionsuppgift i form av flervåningsbyggnad.

Litteratur
Carling O: Dimensionering av träkonstruktioner. Exempelsamling. Studiematerial. Byggformler och tabeller.