Kursplan för höstterminen 2003
BYGGPRODUKTIONSTEKNIKVBE670
Technique for Construction Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY3. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd tentamen. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Mål
Det övergripande målet för kursen är att ge en helhetssyn på byggprocessens olika skeden. Efter avslutad kurs skall studenten: ha fått en helhetsbild av byggherrens projektarbete fram till produktionsskedet, kunna beräkna byggkostnader på olika nivåer i byggprocessen, ha fått allmänna kunskaper om upphandling av entreprenader och konsulttjänster, kunna upprätta enklare
tidplaner, känna till elementära byggproduktionsmetoder och ha fått kunskaper om ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter.

Innehåll
Byggprocessen i samhället. Projektadministration. Byggherrens
projektarbete; organisation, planering, ekonomistyrning.
Upphandlingsformer. Planeringsteknik. Översikt av produktionsmetoder. Entreprenadjuridik. Finansiering av bostäder. Ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter. Intäkts- och kostnadsanalyser. Likviditets- och årskostnadsberäkning. Finansiering. Fastighetsutveckling. Drift och underhåll. Underhållsplanering.

Litteratur
Byggprocessen; Uno Nordstrand, Liber AB
Byggprocessen - övningsmaterial; avdelningen för byggnadsekonomi,
Kurspärm i Fastighetsförvaltning; avdelning för byggnadsekonomi
Utdelat material