Kursplan för höstterminen 2003
SPANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 1-5 POÄNGTNX180
Spanish for Engineers; Language, Culture and Society, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI2, C4, D4, E4, F4, I3, ID1, K2, M4, Pi2, RH3, W3. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud, Romanska inst. Prestationsbedömning: Ett skriftligt prov. Den muntliga delen examineras fortlöpande under kursen. Hemsida: http://www.rom.lu.se. Övrigt: Förutsätter inga förkunskaper i spanska och ger tillsammans med TNX185 insikt om hur den spansktalande världen fungerar och en bas för vidare studier i språket.

Mål
Att ge studenten enkla kommunikativa färdigheter i spanska samt insikter i samhällsliv och kultur för att kunna

Innehåll
Studium av enklare text på spanska om cirka 50 sidor. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Referenslitteratur enligt uppgift från Romanska institutionen. Borobio,V.: Nuevo ELE inicial 1.Libro del alumno. Editorial SM 2002. Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.