Kursplan för höstterminen 2003
JURIDIK FÖR TEKNIKERTNX011
Law for Engineers, Introductory Course in Business Law

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI2, C4, D4, E4, F4, I3, ID1, K2, M4, Pi2, RH3, W3. Extern valfri för: V4. Kursansvarig: Studierektor, Inst för handelsrätt. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen anordnas omedelbart efter kursens slut. Ytterligare ett tentamenstillfälle anordnas i anslutning härtill. Övrigt: Undervisningen följer och kompletterar kurslitteraturen. Undervisningen meddelas i form av lektioner och gruppövningar.

Mål
Kursens mål är att ge de studerande grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktlig kunskap om gällande rättsregler på vissa områden som är speciellt relevanta för ekonomisk verksamhet samt för tekniker.

Innehåll
Kursens innehåll: Kursen inleds med en presentation av medlen för samhällets reglering av det ekonomiska livet. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättskällorna, rättssystemet och domstolsväsendet, också ur ett EG-rättsligt perspektiv. Därefter följer ett grundläggande studium av civilrätt, omfattande huvudsakligen förmögenhetsrätt. Särskilt belyses företagsformerna från rättslig synpunkt (framför allt aktiebolagsrätt), personrätt, avtalsrätt (främst avtals ingående och representation), köp av lös egendom, skadeståndsrätt, marknadsrätt, arbetsrätt, offentlig upphandling, fastighetsrätt, plan- och byggnadslagstiftning samt miljörätt. Orientering lämnas om sådana rättsregler i övrigt som har särskild betydelse för tekniker, såsom patenträtt och upphovsrätt. Slutligen ges en kortfattad presentation processrätt.

Litteratur
Adlercreutz, A.: Avtal, Lärobok i allmän avtalsrätt, Norstedts Juridik 11 uppl. 2000; Carlson, P/Persson, M: Processrättens grunder. Iustus förslag 6 uppl 2001; Forsberg, N: Offentlig upphandling i praktiken. Norstedts Juridik 2 uppl 2001; Gerhard, P.: Köprättens grunder, Liber 7 uppl. 2000; Malmström, Å. & Agell, A.: Civilrätt, Liber 17 uppl. 2001; Nordell, P J: Marknadsrätten - En introduktion. Norstedts Juridik 2002; Sigeman, T: Arbetsrätten - En översikt av svensk rätt med europarätt. Norstedts Juridik 2 uppl 1998; Smiciklas, M: Associationsrättens grunder. Studentlitteratur 2 uppl 2000. Arbetsmaterial: t ex Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik eller Sveriges Lagar Fakta Informationsförslag. Frågekompendium: Institutionen för handelsrätt.