Kursplan för höstterminen 2003
INDUSTRIELLT INKÖPMTT110
Industrial Purchasing

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4MF. Valfri för: I3IE. Kursansvarig: Univ lektor Andreas Norrman, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT100 Logistik för I, MIO022 Företagsorganisation, MIO040 Industriell ekonomi, FK. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkänt praktikfall. Viktning: tentamensbetyg (0,7) och praktikfallsbetyg (0,3). Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete, samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Innehåll
Inköps roll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Inköparens riskhantering; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Elektroniska inköp och marknadsplatser; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Litteratur
van Weele, A.J: ”Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Planning and Practice”, 3rd ed., 2002. ISBN 1-86152-978-3.
Fisher, R, Patton, B & Ury, W: ”Vägen till Ja”. Liber, senaste utg.
Norrman, A & Knudsen, D: ”Kompendium i Industriellt Inköp”, Teknisk logistik, LTH, 2003.