Kursplan för höstterminen 2003
INDUSTRIELL EKONOMI OCH PROJEKTLEDNINGMIO680
Managerial Economics and Project Management

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Ingela Elofsson, Ingela.Elofsson@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Prestationsbedömning: Slutbetyg sätts som medelvärdet av de två delkurserna. Övrigt: Kursen indelas i delkurser Industriell ekonomi och Projektledning.

Mål
Kursen ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen och förmåga att starta, genomföra och avsluta projekt.

Innehåll
I delkursen industriell ekonomi ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

I delkursen projektledning ingår följande moment: Projekt som arbetsform och projektmodeller, projektinitiering och -etablering, projektmål, kravspecifikation och projektspecifikation, projektberedning, projektorganisation och ledarskap, projektets ekonomi och styrning, kommunikation och dokumentation, designskeden och resultatverifiering, projektinförande och -avslut och projektrevision.

Litteratur
Se resp delkurs.


Industriell ekonomi och projektledning / Industriell ekonomi0199

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IPV2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och gruppuppgift.

Mål
Delkursen ger en orientering om företagets ekonomistyrning samt förmåga att identifiera, beskriva och lösa ekonomiska problem. Kursen skapar förutsättningar för att integrera ekonomiska aspekter i tillämpade tekniska ämnen.

Innehåll
I delkursen ingår följande moment: Företagets affärsidé och organisation. Marknadsföring. Produktkalkylering och lönsamhetsbedömning. Investeringskalkylering. Ekonomisk redovisning och räkenskapsanalys. Finansiering och budgetering.

Litteratur
Olsson, J & Skärvad, P H: Företagsekonomi 99, Liber 2000, ISBN 91-47-04392-X.
Möller, J: Övningar i industriell ekonomi, Liber 2000, ISBN 91-47-06050-6.


Industriell ekonomi och projektledning / Projektledning0299

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IPV2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projekt. Övrigt: Adj. lektor Bertil I Nilsson, Bertil.Nilsson@iml.lth.se. Obligatorisk närvaro på övningar (ej handledning).

Mål
Delkursen ger förståelse för projektprocessen i sin helhet och nyttan av arbetsformen, insikt i iterativa aktivitetskedjor och handlag i start, styrning och avslutning av projekt.

Innehåll
Projektledning ingår följande moment: projekt som arbetsform och projektmodeller, projektinitiering och -etablering, projektmål, kravspecifikation och projektspecifikation, projektledning, projektorganisation och ledarskap, projektets ekonomi och styrning, kommunikation och dokumentation, designskeden och resultatverifiering, projektinförande och -avslut och projektrevision

Litteratur
Cleland, D: Project Management. Strategic Design and Implementation. McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-07-116139-2
Project Management Institute: Project Management Book of Knowledge. Chapter 1 & 3, Appendix G. 2000 Edition
IEEE: Swebok. Guide to Software Engineering Body of Knowledge. Chapter 2 & 8.Trial Version 1.0, May 2001
Kursmaterial från institutionen