Kursplan för höstterminen 2003
INDUSTRIELL MÄTNING OCH STYRNINGMIE041
Measurement Systems for Control

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Univ. lektor Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se, univadjunkt Bengt Simonsson, bengt.simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: MIE011 Elkretsteori och elektronik eller ETI116 Grundkurs i elektronik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). Tefyma får användas. För slutbetyg fordras godkänd projekt- och laborationskurs. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen avser att ge insikt i grundläggande digital- och datorteknik, kunskaper i metodiken för mätning av icke-elektriska storheter samt systemuppbyggnad med mikrodatorer i mät- och styrsystem. Kursen ger en utmärkt grund för att läsa fortsättningskurserna EIE070 Mekatronik och MIE080 Automation.

Innehåll
Logisk algebra, grindar, karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät, sekvensnät och PLC. Egenskaper och prestanda för komponenter och kretsfamiljer. Bryggkopplingar, givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Mätning och styrning med persondator och instickskort. Kommersiella mät- och styrprogram.

Litteratur
Industriell mätning och styrning. Kompendium, IEA, LTH, 2001.