Kursplan för höstterminen 2003
MÄNNISKA-DATORINTERAKTIONMAM061
Human Computer Interaction

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C3. Kursansvarig: Magnus Haake, Ergonomi och aerosolteknologi. Rekommenderade förkunskaper: TEK210 Kognition. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete (resultat av tentamen och projekt bestämmer slutbetyg). Hemsida: http://www.eat.lth.se. Övrigt: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, muntlig projektpresentation, skriftlig projektrapport.

Mål
Kursen ska ge en översikt av det tvärvetenskapliga området människa-datorinteraktion, med fokus på den användbarhetsorienterade designprocessen.

Studenterna ska genom en blandning av teori och praktiska moment få en insikt i hur man utformar användbara interaktiva digitala produkter och tjänster. Speciellt studeras samspelet mellan brukare, uppgift och produkt.

Innehåll
Kursens struktur bygger på den användbarhetsorienterade designprocessen, där föreläsningar, övningar/laborationer, uppgifter och projekt samverkar för att skapa en helhetsbild. I kursen presenteras teorier, metoder och tekniker som behandlar såväl den övergripande designprocessen, som den mer specifika utformningen av interaktiva digitala produkter.
Centrala begrepp och moment i kursen:
- MDI (Människa-datorinteraktion)
- Användbarhet
- Kognitiva färdigheter
- Designprocessen (med avseende på användbarhetsorienterad design)
- Vision/problemformulering
- Användarstudier & uppgiftsanalys
- Specificering av ett systems tjänster och information
- Användbarhetsmål
- Konceptuell design
- Interaktionsdesign
- Grafisk design
- Utvärdering

Litteratur
F.o.m. 2003-04-14 finns information om kurslitteratur på kursens hemsida som nås via information om utbildning/kurser på avdelningens hemsida: http://www.eat.lth.se/