Kursplan för höstterminen 2003
KATALYS, AKKTE054
Catalysis, Basic Course

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Alternativobligatorisk för: K4Pk. Valbar för: K4Pd. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se, Kemisk teknologi. Rekommenderade förkunskaper: KTE022 Kemisk teknologi, allmän kurs. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Endast en av kurserna KTE054 och KTE055 kan ingå i examen.

Mål
Kursen syftar till att ge teoretisk inblick i heterogena katalysatorers användande, verkningssätt och karaktärisering med fysikaliska metoder.

Innehåll
Introduktion till heterogen katalys. Definition av begrepp. Adsorption på fasta ytor, adsorptionsisotermer och kinetiska uttryck. Genomgång av några olika katalysatortyper och katalysatorfunktioner. Metoder för karaktärisering av katalysatorer, ytor och reaktionsdelsteg.

Litteratur
Campbell, I.M.: Catalysis at Surfaces, Chapman & Hall, London, 1988.