Kursplan för höstterminen 2003
KEMISK PROCESS- OCH REAKTIONSTEKNIKKTE023
Chemical Process and Reaction Engineering, Basic Course

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se, Kemisk teknologi. Förkunskapskrav: Se delkurser. Rekommenderade förkunskaper: Se delkurser. Prestationsbedömning: Till det godkända betyget på teorikursen Kemisk reaktionsteknik ges ett tillägg på 0-0,3 poäng från godkänd laborationskurs Kemisk processteknik. Hemsida: http://www.chemeng.lth.se.

Mål
Kursen skall ge grundläggande insikter i den betydelse reaktionskinetiken kopplad till processkemin har för förverkligande och genomförande av kemiska reaktioner.

Innehåll
Se delkurser.

Litteratur
Se delkurser.


Kemisk process- och reaktionsteknik / Kemisk reaktionsteknik0103

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Professor Arne Andersson, arne.andersson@chemeng.lth.se. Förkunskapskrav: KKK060 Kemiteknik. Rekommenderade förkunskaper: FMA012 Matematik grundkurs, KFK080 Termodynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända datorövningar.

Mål
Kursen skall ge förmåga att lösa problem som innefattar reaktorberäkningar i anslutning till industriella processer.

Innehåll
Teorikursen ger grundläggande kunskaper i reaktormodeller, masstransport kopplad till kemiska reaktioner samt teknisk reaktionskinetik. Kursen behandlar delmomenten: material- och energibalanser för ideala reaktormodeller (isoterma och nonisoterma förlopp för vätske- och gasfasreaktioner), val av reaktormodell, katalys (homogen-, heterogen- och biokatalys), heterogena system (reaktormodeller, yttre och inre masstransport), diffusion och reaktion i porösa korn, icke ideala reaktorer, biokemiska reaktioner och reaktorer samt simulering av kemiska reaktioner för att belysa tekniska reaktorers egenskaper.

Litteratur
Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik A, 2003.
Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik B, 2003.
Grimsberg, M. och Danielsson, N.-Å.: Kemisk Reaktionsteknik, arbetsbok, 2003.
Lidén, G.: Kompletterande material avseende reaktionteknik inom biotekniken.


Kemisk process- och reaktionsteknik / Kemisk processteknik0203

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: K3. Kursansvarig: Univ lektor Nils-Åke Danielsson, Nils_Ake.Danielsson@chemeng.lth.se. Förkunskapskrav: KTE023 0103 Kemisk reaktionsteknik. Rekommenderade förkunskaper: KAK016 Analytisk kemi. Prestationsbedömning: Godkänd laborationsredogörelse.

Mål
Kursen skall bidra till att ge studenten en helhetssyn på kemiska processer och kopplingen mellan processkemi och reaktionsteknik.

Innehåll
Laborationskursen omfattar en obligatorisk projektuppgift inom kemiteknikområdet. Uppgiften, som genomförs gruppvis, skall ge teknologerna träning i att självständigt behandla ett processtekniskt eller processkemiskt problem genom litteraturstudium, försöksplanering, framtagning av experimentella data och utvärdering. Rapportering sker i form av skriftliga rapporter, vilka redovisas och försvaras vid muntliga genomgångar. I kursen ingår också en obligatorisk Etik- och Moraldag.